SKYPE CALL WITH TOD/// 2018.01.11 // Avondale Estates, GA ///